1. 1. Johann Sebastian Bach - Toccata in F-Sharp Minor, BWV 910 12:09
  2. 2. Johann Sebastian Bach - Toccata in G Minor, BWV 915 09:54
  3. 3. Johann Sebastian Bach - Toccata in D Major, BWV 912 12:20
  4. 4. Johann Sebastian Bach - Toccata in E Minor, BWV 914 07:41
  5. 5. Johann Sebastian Bach - Toccata in C Minor, BWV 911 11:20
  6. 6. Johann Sebastian Bach - Toccata in D Minor, BWV 913 14:44
  7. 7. Johann Sebastian Bach - Toccata in G Major, BWV 916 08:44